Екип

Завършила съм начална училищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. 25 години съм посветила на учителската професия. Работя в 39- то СУ от 4 години.Предизвикателство е да бъдеш учител, особено в днешно време, но любовта към професията и децата е това, което винаги ме е мотивирало в работата, колкото и нелека да е тя.


Работя в това училище от 30 години, а като учител имам 50 години трудов стаж.Обичам децата и съм щастлива сред тях.

Педагогическият ми стаж е 39 години, от които 32 са преминали в 39 СУ „Петър Динеков“.


Начален учител съм с 27 години стаж. Преподавам и английски език в начален етап. В 39 СУ „Петър Динеков” съм вече 14 години. Главна цел в работата ми е да създам задружен и позитивен клас от знаещи, можещи и успешни ученици.


Завършила съм ПУ „П.Хилендарски“ специалност начална педагогика, имам и II ПКС „Управление и организация на образованието“. Педагогическият ми стаж е 34 години, от които 12 години като старши учител в начален етап в 39СУ „П. Динеков“ – от 2009г.

В работата си най- много държа на уважението и доверието между учител – ученик – родител.

Завършила съм СУ " Св. Климент Охридски" със специалност "Начална педагодика" - Магистър

Педагогическият ми стаж е 31 години ,от които 29 години като главен учител в начален етап на 39 СУ.

Завършила съм Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" с магистърска степен. Работя в 39 СУ от 17 години.

Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Начална педагогика“ – Магистър.

В 39 СУ „Петър Динеков“ работя от 2012 г.

Да бъдеш учител е призвание. Трудът ми е насочен да създавам успешни личности в живота.

Знанието ще спаси света.

Завършила съм СУ"Св.Климент Охридски"със специалност Начална педагогика.Вече 21 години съм учител в 39 СУ " Петър Динеков"

Завършила съм вше образование със специалност „Начална училищна педагогика“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград и магистратура в СУ „Св. Кл. Охридски“ със специалност „Начална училищна педагогика-езиково и литературно обучение“. Вече 19 г. работя като начален учител, а от 2007г. съм част от екипа на 39.СУ „П. Динеков“. В общуването ми с учениците и техните родители се старая да изграждам отношения на доверие, последователност и справедливост.

Завършила съм педагогика на обучението по музика в АМТИИ "Асен Диамандиев" - гр. Пловдив, с две магистратури по музикални компютърни технологии и начална училищна педагогика, от СУ "Св. Климент Охридски". В 39 СУ "Петър Динеков" работя от 2013 г.

„За живота учим, не за училището“

Приоритетно за мен като учител е развитието на всяка личност – развитие на мисленето и избор на правилни решения.

Завършила съм: „Начална училищна педагогика“ – магистър;

Специализация – „Информационни технологии“;

Професионално-квалификационна степен – IV(четвърта степен).

Работя в 39 СУ „Петър Динеков“- гр. София от 2012г.

Завършила съм СУ "Климент Охридски"-гр.София със специалност начална училищна педагогика. От 15 години съм в 39 СУ. Работя като начален учител. Обичам професията си. Водеща при мен в професионален план е любовта ми към децата.

Завършила съм СУ “Св. Климент Охридски” със специалност предучилищна и начална училищна педагогика. От четири години работя в 39. СУ “Петър Динеков”. Най - важното в работата ми е любовта към децата, откриване и развиване на техните таланти, възпитаването на важни човешки качества.


Преподавател по Български език и литература

Магистър

Специалност : Българска филология

Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Педагогически опит в 39 СУ "Петър Динеков" - 33 години

Завършени специалности:

- български език и история – бакалавър (ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив)

- педагогика на масовата и художествена комуникация – магистър (СУ „ Св.Климент Охридски“, гр.София)

Професионалноквалификационна степен: V (пета), придобита в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – гр.София, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Педагогически опит: 8 години

Работя в 39 СУ „Петър Динеков“ – гр.София от 4-ри години.

Завършила съм специалност „Българска филология“ с допълнителна квалификация „Учител по български език и литература“ и степен магистър „Начална училищна педагогика“. Имам придобита V. професионалноквалификационна степен. Работя в 39. Средно училище „ Петър Динеков“ от 5 години.

В работата си държа на дисциплина, спазване на правила и обратна връзка с учениците.

Като класен ръководител се старая да подготвя за живота едни честни,достойни и отговорни хора, представляващи новото поколение на България.

Завършила съм ПУ"П.Хилендарски" със специалност руски и английски език.

Работя в 39 СУ"П.Динеков" от 2002 г.

"ЕЗИКЪТ Е ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА!" Уча децата да подхождат към езиците с ЛЮБОВ и РАЗБИРАНЕ!

Учител по Английски език.

С две педагогически специалности, Химия и Английски език, съответно от: ШУ „Константин Преславски“ и СУ „Св. Килмент Охридски“ . Професията Учител е моя сбъдната детска мечта, което ме прави щастлива да я упражнявам вече 34 години, от които последните 18 са в 39 СУ „П.Динеков“. Работя по програми“ Еразъм+“. Съчетавам конвенционални и иновативни методи на преподаване.

Завършила съм предучилищна и начална училищна педагогика с английски език в Пловдивски Университет ''Паисий Хилендарски '' -1995г. Имам второ юридическо образование, завършено 2008 г. В 39 СУ съм от 20г. В работата си с децата проявявам търпение и обич.

Завършил съм НБУ. Имам две специалности:

- Икономика и спортен мениджмънт;

- Учител по английски език в средно училище.

Имам повече от 15 години стаж като учител по английски език. Работя в 39-то СУ от декември 2020 г.


Завършила съм Русенски университет "Ангел Кънчев" през 2000 г. Работя в сферата на образованието от 21 година, като 16 от тях в 39.СУ "Петър Динеков". В работата ми ме мотивират усмивките на децата, удовлетворението и ентусиазмът им след изпълнението на всяка задача.

Магистър специалност: „Механизация на горската промишленост“. Лесотехнически университет – гр. София

Следдипломна професионална квалификация учител по математика, ИТ и информатика в СУ „Св. Климент Охридски“

Професионалноквалификационна степен III

Педагогически опит в 39 СУ „Петър Динеков“ 15 години


Завършила съм СУ "Св. Климент Охридски", специалност: История и география, III ПКС, работя като учител в 39 СУ от 2005 г.


Завършила съм СУ ,,Св. Климент Охридски", специалност ,,Биолог със специализация опазване на околната среда'' и специалност ,,Учител по биология и химия". Работя като учител 22 години, последните четири съм преподавател в 39 СУ ,,Петър Динеков''. В работата си държа на изграждането на положителни отношения с учениците, родителите и колегите.

Старши учител, 1-ви клас квалификация.

Професионална дейност: методист по физика, базов учител към Софийския университет, Заместник Директор по учебната дейност в 30 СУ. Началник на международния лагер в Кранево в продължение на 27 години.

Завършила съм Националното Училище за приложни изкуства гр. Троян и Национална Художествена Академия ,,Николай Павлович,, гр.София,специалност Керамика при професор Красимир Джидров. Член на СБХ, сакция керамика Имам 18 годишен стаж в 39 СУ ,,Петър Динеков,, гр.София.Завършил съм Лесотехническия университет (ЛТУ) в София. От Центъра за продължаващо обучение към ЛТУ имам свидетелство за професионална квалификация „учител по общотехнически и специални учебни предмети“. Защитил съм докторска дисертация по научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“. От 3 години съм част и от екипа на 39 СУ „Петър Динеков“.


Завършила съм СУ "Св. Климент Охридски" със специалност "Начална училищна педагогика" - Магистър. Педагогическият ми стаж е 15 години.Завършил съм специалност „Педагогика“ и магистърска степен „Педагогика на девиантното поведение“ в СУ "Св. Климент Охридски". Работя в 39. СУ „ Петър Динеков“ от 5 години. От най-голямо значение в работата ми е връзката ученик-учител-родител да бъде основана на доверие и разбирателство.


Завършила съм Софийския университет с две бакалавърски степени, специалност - "Педагогика" и "История и география". Имам и магистърска степен по "Образователен мениджмънт", завършена отново в Софийския университет. В екипа на 39 СУ съм от 9 години. За мен професията учител е призвание, в което водеща е любовта към децата!


Завършила съм предучилищна и начална училищна подготовка.Работя с деца от 1985 год. В 39 СУ "Петър Динеков" постъпих през 2015 год.

Завършила съм СУ "Св. Климент Охридски" със специалност логопедия. От четири години работя в 39.СУ " Петър Динеков".

Завършила съм квалификационна програма за ресурсен учител в НБУ. Първите ми професионални стъпки започват работейки с възрастни в център за социална рехабилитация и интеграция към частна фондация, на длъжност психолог и арттерапевт. Професионалният ми път продължава като ресурсен учител в частно училище. От 2020 година работя в 39. СУ, а общият ми стаж по специалността е 6 години. В момента се обучавам в специалност „Логопедия“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Вярвам, че всеки прави най-доброто на което е способен, като се старая да стимулирам изявата на латентните качества на децата с които работя. Професионалните ми интереси са насочени към имплементиране на образователни стратегии в индивидуалната работа с децата, както и приложението на приобщаващите политики и образование.

Работя като библиотекар в 39 СУ "Петър Динеков" от 2005 година.

Магистър по "Библиотечно-информационни науки и културна политика".