Прием

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ПЛАН - ПРИЕМ

2020/2021

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед №686/30.03.2020г. на директора на 39 СУ, съгласувано с финансиращия орган, РУО и Обществения съвет на училището е утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва:

1. Подготвителна група

• 1 група за 6 годишни деца с полудневен режим на обучение, като при по-малък брой кандидати се допълва с 5-годишни деца -23 деца

2. Първи клас

• 7 паралелки с целодневен режим на обучение от тях: 4 парелки с разширена подготовка по английски език и български език и литература, 3 паралелки с разширена подготовка по български език и литература и изобразително изкуство – по 22 ученици във всяка паралелка

3. Пети клас

• 4 паралелки, полудневен режим на обучение с разширена подготовка по втори чужд език и математика или изобразително изкуство. Вторият чужд език е руски език или испански език.

4. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове

• първи клас

• втори клас

• трети клас

• четвърти клас

5. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2020 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

Кандидатстването ще става чрез имейл до отмяната на извънредното положение, а след неговото отменяне и на място, в канцеларията на училището. От 21 април до 21 май родителите трябва да подадат заявленията за кандидатстване на електронната ни поща: sou39@abv.bg Заявлението ще бъде записано във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящия номер на документа.

Свободни места за ученици

към 17. 01. 2020г.

Свободни-места-за-ученици.pdf