Първи клас

Прием 2021-2022г.

Кандидатстването в първи клас, за учебната 2021/2022г.,

се извършва само в он лайн платформата на Столична община .

Прием 2020-2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме родителите на бъдещите първокласници, че обявяваме 27 свободни места за второ класиране.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ПЛАН - ПРИЕМ

2020/2021

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед №686/30.03.2020г. на директора на 39 СУ, съгласувано с финансиращия орган, РУО и Обществения съвет на училището е утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва:

1. Подготвителна група

• 1 група за 6 годишни деца с полудневен режим на обучение, като при по-малък брой кандидати се допълва с 5-годишни деца -23 деца

2. Първи клас

• 7 паралелки с целодневен режим на обучение от тях: 4 парелки с разширена подготовка по английски език и български език и литература, 3 паралелки с разширена подготовка по български език и литература и изобразително изкуство – по 24 ученици във всяка паралелка

3. Пети клас

• 4 паралелки, полудневен режим на обучение с разширена подготовка по втори чужд език и математика или изобразително изкуство. Вторият чужд език е руски език или испански език.

4. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове

• първи клас

• втори клас

• трети клас

• четвърти клас

5. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2020 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

Кандидатстването ще става чрез имейл до отмяната на извънредното положение, а след неговото отменяне и на място, в канцеларията на училището. От 21 април до 21 май родителите трябва да подадат заявленията за кандидатстване на електронната ни поща: sou39@abv.bg Заявлението ще бъде записано във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящия номер на документа.


Уважаеми родители на първокласниците и децата в подготвителна група в 39 СУ,

На 03.09.20г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща по паралелки за първи клас и подготвителната група. Заповядайте!

Прием в І клас за учебната 2019/2020 г.


Свободни места след трето класиране

39 СУ „Петър Динеков“ обявява 10 свободни места след 3-то класиране за приема в първи клас.

20.06.2019г. Евелина Китова - Директор на 39 СУ

Прием в І клас в 39 СУ "Петър Динеков" - София

  • Паралелки с изучаване на Английски език

  • Паралелки с разширено изучаване на Изобразително изкуство и Английски език


Полуинтернатни групи до 17:30часа за I - IV клас

Декларация за идентичност на данните изтеглете оттук.